Advocaat moet ook bij afwezigheid e-mails lezen

Een Rotterdamse advocaat had sinds 2009 de financiële bijdrage aan de Nederlandse Orde van Advocaten niet tijdig en volledig voldaan en de vordering was opgelopen tot €9.335. Daarmee handelde hij tuchtrechtelijk verwijtbaar, waarop een dekenbezwaar volgde. De Raad van Discipline (ressort Den Haag) legde de maatregel van schrapping van het tableau op, en stuurde op 28 augustus 2017 een afschrift daarvan aan de advocaat, per aangetekende post.

De laatste dag waarop beroep kon worden ingesteld, was 27 september 2017. De aangetekende brief is op 15 september 2017 met de door PostNL geplaatste mededeling ‘Niet afgehaald’ retour ontvangen bij de griffie van de raad.

Op 22 september mailde de griffie aan de advocaat: “Op 28 augustus 2017 heb ik u een afschrift van de beslissing van de Raad van Discipline per aangetekende post toegezonden. Uit de bevestiging van PostNL van 15 september 2017 blijkt dat u de aangetekende brief niet hebt afgehaald. Bijgaand zend ik u nogmaals een afschrift van de beslissing van de raad, nu per e-mail.”

Op 5 oktober kwam de advocaat in actie: toen diende hij zijn beroepschrift per e-mail in en een dag later per post. Daarin stelde hij verbaasd te zijn over zijn schrapping. Hij beweerde geen afhaalbericht van de aangetekende brief van 28 augustus 2017 te hebben aangetroffen. De advocaat deed een beroep op een verschoonbare termijnoverschrijding nu hij binnen veertien dagen na kennisneming van de schrapping beroep daartegen heeft ingesteld.

Het Hof van Discipline veegt dat van tafel. Zelfs als de advocaat het aangetekende stuk niet heeft bereikt, dan nog heeft hij een aantal dagen vóór het aflopen van de beroepstermijn de beslissing per e-mail ontvangen. De advocaat hád dus op tijd beroep kunnen aantekenen. Dat hij net in die periode afwezig was en zijn e-mail niet heeft gelezen, komt voor eigen risico. Hij behoorde er als advocaat voor te zorgen dat zijn post tijdens enkele dagen afwezigheid wordt gelezen, door hemzelf of door een waarnemer. Omdat de advocaat dat heeft verwaarloosd, wordt zijn beroep niet-ontvankelijk verklaard, aldus het Hof van Discipline in haar uitspraak van 15 januari. De schrapping blijft in stand.