Incassofases

Minnelijke incasso

Uw klant betaalt niet en u wilt de vordering uit handen geven.
Alvorens de gerechtelijke fase wordt opgestart zal de deurwaarder zijn expertise en beschikbare rechtsmiddelen inzetten en nog een poging ondernemen om de vordering te incasseren. Hiervoor wordt in overleg met de opdrachtgever een betalingsregeling voorgesteld. Bij complexe vordering, of wanneer uw klant uw vordering betwist, zetten wij desgewenst een van onze juristen in om u terzijde te staan. Onze juristen kunnen u adviseren over de stappen die nodig zijn om het beste resultaat te bereiken.
Wordt een regeling bereikt, dan lopen de betalingen van de debiteur via de deurwaarder. Op vastgelegde momenten worden er (deel) betalingen aan de opdrachtgever overmaakt.

Gerechtelijke incasso

Op het moment dat een klant niet betaald binnen de “minnelijke fase”, dan zal er na overleg met de opdrachtgever de stap naar de rechter worden gemaakt (gedagvaarding debiteur). Samen met de opdrachtgever zorgen wij altijd voor een goede onderbouwing in de verhaalbaarheid. Onze gerechtsdeurwaarders verzorgen de gehele procedure. 
In de dagvaarding wordt de vordering beschreven en wordt er een overzicht gegeven van de totale kosten. Er bestaat voor de debiteur dan nog wel de mogelijkheid om binnen zeven dagen voor de zittingsdatum het vermelde bedrag te betalen.
Hiermee “ontloopt” de debiteur de zgn. griffiekosten. Dit zijn kosten die de rechtbank berekent voor behandeling van de zaak.
Is de debiteur het niet eens met de vordering dan kan hij/zij verweer voeren.
Tijdens de zitting die dan volgt zal een van onze juristen aanwezig zijn om de belangen van de schuldeiser te behartigen. Wordt de vordering door de rechtbank rechtsgeldig verklaard, dan is er sprake van een vonnis. Dit vonnis maakt de deurwaarder aan de debiteur bekend. Aan dit ”betekenen van het vonnis” (ambtshandeling) zijn extra kosten verbonden.
Wordt na deze procedure de vordering door de debiteur nog steeds niet voldaan, dan volgt de zgn “executoriale fase”.

Het uitvoeren van een vonnis (executoriale fase)

Heeft de rechter de schuldeiser in het gelijk gesteld, dan heeft deze een vonnis. Met dit vonnis kan de schuldenaar/debiteur worden gedwongen te betalen. Mocht betaling “onmogelijk” zijn, dan zal er een betalingsregeling worden getroffen. Mocht deze niet worden nagekomen, dan kan de gerechtsdeurwaarder een aantal maatregelen nemen zoals:
beslag op loon, banktegoeden, roerende en/of onroerende goederen. 
De executoriale fase is een ingrijpende fase en het spreekt dan ook voor zich dat we onze acties vooraf en in goed overleg plannen en uitvoeren, zodat deze passen bij hetgeen waar u als organisatie voor staat.

Via onze on-line toegang tot ons systeem heeft u altijd real-time inzage in de voortgang van het dossier.

Zijn er termen in dit schrijven die u niet bekend zijn, kijk dan voor uitleg in onze “begrippenlijst”.