Wet Incasso Kosten

Voor wie geldt de Wet Incassokosten?

Op 1 juli 2012 is de nieuwe Wet Incassokosten (WIK) in werking getreden. In deze wet is onder andere bepaald dat buitengerechtelijke incassokosten als een vastgesteld percentage van het verschuldigde bedrag mag worden berekend.

Geldt de wet incassokosten voor iedereen.

Ja, de WIK geldt voor alle ondernemers. Als een ondernemer zaken doet met een particuliere klant (consument) is deze wet bindend.! 
De WIK is ingevoerd om de consument te beschermen tegen onredelijk hoge incassokosten of verhogingen door middel van het rekenen van administratiekosten, dossierkosten, herinneringskosten, regelingskosten, enz. De ondernemer kan zelf niet meer de hoogte van de incassokosten bepalen. In de WIK is vastgelegd wat de minimale en maximale incassokosten zijn die een schuldeiser mag factureren bij rekeningen tot € 25.000,-. Hiermee zijn dossierkosten, administratiekosten, etc. aan banden gelegd. De wet is van toepassing op verschuldigde bedragen die voortvloeien uit een overeenkomst. Instanties die dwangbevelen en boetes opleggen (zoals Centraal Justitieel Incassobureau, Kamer van Koophandel, DUO, NS, Vervoersbedrijven, etc.) hebben te maken met andere wet- en regelgeving.

Zijn er uitzonderingen op het toepassen van de WIK

Ja, voor de “business-to-business ondernemer” kunnen andere condities rondom incasso worden vastgelegd in onder andere de Algemene Voorwaarden. In deze Voorwaarden kan de ondernemer voor zakelijke klanten andere de incassokosten en rentekosten omschrijven. 
Afwijkende voorwaarden kunnen bij zakelijke klanten ook deel uitmaken van contract of betalingsvoorwaarden. Wanneer er met zakelijke klant geen andere afspraken zijn gemaakt, dan zullen de percentages worden gebruikt die ook voor consumenten van toepassing zijn.

Wat verandert er voor de ondernemer?

De omschrijft WIK het incassotraject. Na het overschrijden van de betalingstermijn dient de ondernemer een schriftelijke aanmaning, de zogenoemde 14-dagen brief, te sturen waarin de debiteur nogmaals in de gelegenheid wordt gesteld om binnen 14 dagen de vordering te voldoen. Als de openstaande factuur niet binnen deze 14 dagen wordt betaald, dan mag de factuur worden verhoogd met incassokosten (mits de hoogte van de kosten worden genoemd in de 14-dagen brief).  
Lees verder