Begrippenlijst

Akte

Een ondertekend geschrift dat bestemd is om als bewijs te dienen

Ambtelijke werkzaamheden

De taken die krachtens de wet uitsluitend zijn voorbehouden aan de daarvoor bevoegde persoon. De ambtelijke werkzaamheden van een gerechtsdeurwaarder houden onder meer in:

  • het dagvaarden van personen voor de rechter,
  • het betekenen van executoriale titels,
  • het leggen van beslagen,
  • het doen van gerechtelijke ontruimingenen
  • het toezicht houden op veilingen.

Beschikking

Een gerechtelijke (eind-) beslissing in bijvoorbeeld een verzoekschriftprocedure.

Beslag

Het opeisen en in bezit nemen (zie ook executoriaal beslagen conservatoir beslag.

Beslagverlof

Beslagverlof is het verlof van de voorzieningenrechter voor het leggen van een conservatoir beslag. Art. 700 lid 1 Rv bepaalt dat voor het leggen van conservatoir beslag dat verlof vereist is.

Betekening

Uitreiking van gerechtelijke stukken door een deurwaarder, zoals een dagvaarding, een oproeping of een vonnis.

Beveltermijn

De termijn (2 dagen) waarbinnen er dient te worden betaald.

Bewijskracht

Een bewijsmiddel waarmee bepaalde feiten of omstandigheden worden bewezen.

Bewijsopdracht

Is een rechterlijke beslissing (in een tussenvonnis) waarbij een partij in de gelegenheid wordt gesteld bepaalde door hem gestelde feiten te bewijzen, meestal door het (laten) horen van getuigen.

Civiele procedure

Een rechtszaak tussen 2 partijen. Dat kunnen mensen zijn, maar ook stichtingen en bedrijven. Het gaat bij een civiele procedure bijvoorbeeld om een huurgeschil, incasso, of handelsgeschil.

Comparitie van partijen

Het, op rechterlijk bevel, persoonlijk verschijnen van partijen voor de rechter. Het doel van deze zitting is om nadere uitleg te komen geven en/of tot een schikkingte komen.

Conclusie

Een processtuk dat op de dienende dag op de zitting wordt overlegd en waarin wordt verwezen naar het explootvan dagvaarding. Eventueel worden er dan ook nog producties in het geding gebracht.

Conclusie van antwoord

Inhoudelijk verweervan gedaagde op de door de eisende partij uitgebrachte dagvaarding.

Conclusie van repliek

Inhoudelijk verweervan eiser op de door de gedaagde ingediende conclusie van antwoord.

Conclusie van dupliek

Inhoudelijk verweervan gedaagde op de door de eisende partij ingediende conclusie van repliek.

Conservatoir beslag

Een beslagverlofvan de (voorzieningen-) rechter vóórdat er een vonnis is uitgesproken. Deze inbeslagname dient ter bescherming van de schuldeiser. De beslagname heeft een zogenaamde bewarende functie, waarmee kan worden voorkomen dat goederen of gelden worden weggesluisd.

Crediteur

De schuldeiser, leverancier van een product of dienst.

Curator

Is iemand die door de rechter is aangewezen om het beheer te voeren over de bezittingen van een natuurlijk persoon of van een rechtspersoon. Een curator wordt bijvoorbeeld aangesteld wanneer iemand “handelingsonbekwaam” is bevonden en namens hem of haar moet optreden, of wanneer er sprake is van een faillissement.

Dagvaarding

Het exploot van de gerechtsdeurwaarder waarbij de gedaagde wordt opgeroepen om te verschijnen ter terechtzitting.

Debiteur

De schuldenaar.

Derdenrekening

De derdenrekening of kwaliteitsrekeningwaar op de ontvangsten van schuldenaren worden geboekt. (Derdenrekening/Derdengeldrekening = kwaliteitsrekening)

Eiser

Partij die de gerechtelijke proceduremiddels een dagvaardinglaat aanvangen.

Executie

Tenuitvoerlegging van de grossevan het veroordelende vonnis, arrest, beschikkingof een notariële akte door middel van beslag op diverse vermogensbestanddelen van de schuldenaar.

Executieveiling

Een veiling met gedwongen verkoop van (zakelijk) vastgoed of van in beslag genomen roerende zakendoor de gerechtsdeurwaarderin opdracht van de schuldeisers. Hiervoor is een executoriale titelnodig.

Executoriaal

Voor tenuitvoerlegging vatbaar.

Executoriaal beslag

Beslag dat wordt gelegd uit kracht van een executoriale titel(zoals een vonnisof een beschikking).

Als de schuldenaarweigert zijn schuld te voldoen kan de deurwaarder overgaan goederen (boedel) in beslagte nemen. Dit beslag is er op gericht om over te gaan tot de verkoop van de goederen. De (voorzieningen-) rechter heeft dan al geoordeeld dat de schuldenaar moet betalen.

Executoriale titel

Het originele stuk dat een deurwaardernodig heeft om tot executiete kunnen overgaan. Met executie wordt in dit geval bedoeld de tenuitvoerlegging.

Exploot

Een door de gerechtsdeurwaarder of belastingdeurwaarder opgemaakte aktemet volledige bewijskracht.

Faillissement

De toestand waarin een persoon of een onderneming zijn/haar schulden niet meer kan betalen. Het kan hierbij gaan om een natuurlijk persoon of een rechtspersoon.

Forfaitair

Term in het Nederlands recht die worden gebruikt om aan te duiden dat in een bepaald geval niet de werkelijke situatie, maar een veronderstelde situatie de heffingsgrondslagvormt.

Gedaagde

Degene tegen wie een eis of vordering wordt gericht. Gedaagde is de tegenpartij van de eiser.

Geding / kort geding

Een kort geding is een civiele procedurewaarbij een zaak met spoed moet worden behandeld.

Gemachtigde

Procesvertegenwoordiger.

Gerecht

Rechtsprekende instantie. Bijvoorbeeld: rechtbank, gerechtshof, Hoge Raad.

Gerechtsdeurwaarder

Een door de Kroon benoemde openbaar ambtenaar en zelfstandig ondernemer. Als openbaar ambtenaar voert de gerechtsdeurwaarder taken uit die hem krachtens de wet zijn toegewezen. Als zelfstandig ondernemer bestaan de werkzaamheden van de gerechtsdeurwaarder onder meer uit het incasseren van vorderingen, het geven van juridische adviezen en het verlenen van juridische bijstand.

Geschillencommissie

Is de door de KBvG ingesteld orgaan zijnde de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders waar de debiteur of cliënt zaken kan voorleggen respectievelijk aanhangig kunnen worden gemaakt als de door het kantoor aangereikte oplossing niet tot tevredenheid leidt.

Griffie

Administratieve afdeling van een gerecht.

Griffierecht

Het bedrag dat aan een gerecht moet worden betaald als men een civiele of bestuursrechtszaak start.

Grosse

Een gewaarmerkt afschrift van een ambtelijk document. In de praktijk is een grosse bijvoorbeeld een afschrift van een vonnis. Een grosse is bedoeld voor betrokken partijen, aangezien het originele document, een minuut, voor bijvoorbeeld de rechtbank bedoeld is.

Handelingsonbekwaam

Handelingsonbekwaamheid houdt in dat een natuurlijk- of rechtspersoon in zijn geheel of gedeeltelijk onbevoegd is rechtshandelingen te verrichten.

Heffingsgrondslag

De grondslag, op basis waarvan de hoogte van de verschuldigde bedrag wordt vastgesteld.

In gebreke stellen

Een schriftelijke mededeling (aanmaning) waarbij de schuldenaardie tekortschiet in gebreke wordt gesteld en waarin hem/haar een redelijke termijn voor nakoming wordt gesteld. Als de schuldenaar niet binnen die termijn heeft gepresteerd dan is deze in verzuim. Uiteraard moet de prestatie van de schuldenaar dan wel opeisbaar zijn.

Kamer voor Gerechtsdeurwaarders

Is de door de KBvG ingestelde geschillencommissie waar de debiteur of cliënt zaken kan voorleggen respectievelijk aanhangig kunnen worden gemaakt als de door het kantoor aangereikte oplossing niet tot tevredenheid strekt.

Kantonrechter

De kantonrechter houdt zich bezig met geschillen over huurzaken, arbeidsrechtelijke zaken, consumentenkoopzaken en overige geldvorderingen tot en met € 25.000,- en een aantal familierechtelijke aangelegenheden.

Klacht

Is elke – door of namens de debiteur of cliënt – (belanghebbende) redelijkerwijs als zodanig aan te merken mondeling of schriftelijk gedane uitlating van ongenoegen, van bijvoorbeeld een dienstverlening.

Klachtenfunctionaris

Is de persoon of de personen aan wie de behandeling van de klacht is overgedragen, niet zijnde de persoon tegen wie de klacht is gericht.

Klachtenprocedure

Is de op het kantoor gehanteerde procedurevoor de behandeling van klachten.

Klachtenregeling

Is dit document, zijnde de analoge of digitale weergave van de op het kantoor gehanteerde klachtenprocedure.

Klachtenregistratieformulier

Is een digitaal of analoog formulier ter melding en uitvoering van de in de klachtenregeling vastgelegde procedure.

Klager

Is de belanghebbende of diens vertegenwoordiger/zaakwaarnemer die een klacht uit.

Kwaliteitsmanager

Is de manager eindverantwoordelijk voor de correcte afhandeling van onder meer klachten.

Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG)

Is een publiekrechtelijke beroepsorganisatie/branchevereniging. Alle gerechtsdeurwaarders en toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarders in Nederland zijn van rechtswege lid van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). De KBvG heeft tot doel de kwaliteit van de dienstverlening van de beroepsgroep in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren.

Kortgeding

Procedureom in een spoedeisende zaak snel een (voorlopige) beslissing van de rechtbank te krijgen.

Kwaliteitsrekening

De derdengeldrekeningof derdenrekening is de rekening waar op de ontvangsten van schuldenaren worden geboekt. (Kwaliteitsrekening = derdengeldrekening/derdenrekening)

Minuut (een minuut)

Een ambtelijk stuk, dat de vrijwel vastgestelde versie van een document bevat, op basis waarvan de uitgaande versie wordt opgemaakt. Het uitgaande stuk kan bijvoorbeeld een opdrachtverlening zijn, of een andere formele brief. Het woord ‘minuut’ komt van het Latijnse woord voor “klein”, minuta.

Nagelvast

Als een zaak zodanig verbonden is met de grond of gebouw, dat deze niet zonder beschadiging of verbreking van die kan worden losgemaakt.

Niet-ambtelijke taken

De werkzaamheden die niet uitsluitend zijn voorbehouden aan de gerechtsdeurwaarder, zoals het incasseren van vorderingenen het geven van juridische adviezen.

Onroerende zaken

De grond en de gebouwen alsmede de daarmee aard- en nagelvastverbonden zaken.

Ontruiming

Bij een gerechtelijke ontruiming wordt de onroerende zaak (bijvoorbeeld een woning, bedrijfsruimte, berging, garage) leeg gehaald en wordt er gezorgd dat de veroordeelde persoon geen toegang meer heeft tot de onroerende zaak. De ontruiming vindt plaats door een gerechtsdeurwaarderen uitsluitend uit kracht van een executoriale titel.

Pleidooi

Een betoog waarin wordt geprobeerd anderen ergens van te overtuigen en daardoor iets te bereiken.

Procedure

Een vastgelegde manier van handelingen uitvoeren. Het gaat om een specifiek omschreven volgorde van stappen die genomen moeten worden in een proces.

Proceskosten

De kosten die moeten worden gemaakt voor een juridische procedure, zoals dagvaardingskosten, griffierechtenen salaris van de gemachtigden.

Procesverbaal

Het door een daartoe bevoegde openbaar ambtenaar opgesteld stuk waarin onder meer zijn handelen en/of waarnemingen zijn opgenomen en welke akte onder meer geldt als bewijs wanneer er later onenigheid bestaat over de desbetreffende feiten/omstandigheden.

Rechtspersoon

Een organisatie of instelling die dezelfde juridische rechten en plichten heeft als een natuurlijk persoon, dat wil zeggen een mens van vlees en bloed.

Roerende zaken

Zaken die niet aard- en nagelvastverbonden zijn met de grond en/of de gebouwen.

Rol

Een lijst van zaken die op de rolzittingworden behandeld. Op die lijst staat ook welke stukken de partijen moeten uitwisselen.

Rolbeschikking

Uitspraak door de rechter, waarbij hij de termijnen voor het nemen van conclusiesen de dagbepaling voor pleidooien vonnisvaststelt.

Rolzitting

Een zitting, waarin de rechter beslist over het vervolg van de procedure. Er is geen inhoudelijke behandeling van de zaak en aanwezigheid is niet nodig. Tijdens de rolzitting wordt de dagvaarding vluchtig beoordeeld en kijkt de rechter of er door de gedaagde partij juist is gereageerd.

Schikking

Tussentijdse overeenkomst tussen partijen waarmee het conflict is opgelost, voordat de rechter een uitspraak heeft gedaan.

Tussenvonnis

Vonniswaarbij de rechter geen eindbeslissing geeft, maar bijvoorbeeld een bewijsopdrachtof onderzoek beveelt.

Verstek

Niet verschijnen van de gedaagde op de rechtszitting.

Verweer

De verdediging tegen vorderingenvan de eiser of tegen de verzoeken van de verzoeker in een gerechtelijke procedure.

Verzet

Bezwaar tegen een uitspraak dat iemand kan indienen die bij verstek(afwezigheid) veroordeeld is.

Verzuim

Is de situatie waarin een schuldenaar in gebreke blijft om aan zijn verplichtingen uit een overeenkomst te voldoen.

Vonnis

Een uitspraak in een proceduredie begint met een dagvaarding.

Voorlopige voorziening

Een voorlopige beslissing in spoedeisende zaken als voorschot op de eindbeslissing of als tijdelijke regeling tot de eindbeslissing er is.

Vordering

Een vordering is, het aan een schuldenaarkenbaar maken, wat er van hem wordt verwacht.

Zitting

Het moment van de procedurewaarop een rechter of een rechtbank luistert naar de mondelinge opmerkingen van de verschillende partijen.